Tarbija kaitsmine

Seadustes on sätestatud, et toiduained, nagu liha, piim või munad, mis pärinevad loomadelt, keda on ravitud veterinaarravimitega või kes on kokku puutunud loomapidamises kasutatavate biotsiididega, ei tohi sisaldada ühtegi jääki, mis võiks kahjustada tarbija tervist. EL on kehtestanud ka keeluaja standardid. See tähendab miinimumaega, mis peab jääma looma ravi lõppemise ja tema toiduahelasse jõudmise vahele. Keeluaeg määratakse igale veterinaarravimile ja nii tagatakse, et kui pärast ravimist looma organismis jäägid ka tekivad, siis jäävad need alla teaduslikult määratud piirnormide (jääkide piirnorm). Ravi saanud loomade organismis ja nendelt pärit toodetes, nagu piimas või munas, olevad ravimijäägid aja jooksul vähenevad, kuna need metaboliseeruvad ja väljuvad looma kehast. Uuringuid, mis näitavad, kui kiiresti need kogused looma organismis vähenevad, tehakse toiduohutuse analüüsi käigus. Need uuringud on kohustuslikud kõikidele ettevõtetele, kes soovivad turule tulla uue toiduloomadel kasutatava veterinaarravimiga.

See annab kindluse, et toidus ei saa olla kahjulikke jääke. Ettevaatusabinõuna on maksimaalsed jääkide piirnormid sageli tuhandeid kordi väiksemad sellest tasemest, mille korral neil oleks tarbija tervisele mingigi mõju.

Neid piirnorme jälgivad rangelt kohalikud ametiasutused, kasutades jääkide jälgimissüsteemi. Eesmärk on tagada, et kõik loomse päritoluga toidud oleksid ohutud.

ELi määrused jääkide kohta

Kõik loomadel kasutatavad ravimid on rangelt kontrollitud. See tähendab, et on tagatud nende kvaliteet ja ohutus nii loomadele, inimestele kui ka keskkonnale ning tõhusus. Lisaks võetakse tarbijate kaitseks mitmesuguseid ohutusmeetmeid. Olukordadeks, kus loomade ravimisel on kasutatud ravimeid, on kontrolliasutused, nagu Euroopa Ravimiamet ja CODEX (standarditega tegelev asutus, mida toetavad FAO ja WHO), sätestanud ranged piirnormid jääkide kogustele, millel on lubatud toiduahelasse sattuda. Kõikide põllumajandusettevõtetes kasutatavate veterinaarravimite, sealhulgas antibiootikumide jääkide piirnormid on sätestatud määrusega nr 470/2009 ning loetletud määruses nr 37/2010.Jääkide ohutust hindab Euroopa Ravimiameti veterinaarravimite komitee. Jääkide maksimaalsete piirnormide seadmine on mitmeetapiline. Igas etapis määravad hindajad ohutusteguri, mille eesmärk on viia võimaliku ohu tekkimine miinimumini nende jaoks, kes ravitud loomade liha tarbivad.

Euroopa Toiduohutusameti 2017. aasta aruanne veterinaarravimite jääkide esinemise jälgimise kohta näitab, et 99,69% proovimaterjalides leiduvatest üldistest jääkidest vastasid normile. Bakterivastaste ainete, sealhulgas antibiootikumide jääkide puhul vastasid 99,83% uuritud materjalidest normile. Proovimaterjale analüüsitakse kooskõlas ELi erieeskirjadega: Nõukogu direktiiv 96/23/EÜ, millega nähakse ette teatavate ainete ja nende jääkide kontrollimise meetmed elusloomades ja loomsetes toodetes

Viited:
– https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:152:0011:0022:et:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A32010R0037
https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-1358
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/ALL/?uri=CELEX%3A31996L0023