Euroopa Ravimiamet on andnud välja juhised, kuidas hinnata põhjavette jõudvate veterinaarravimite mõju inimese tervisele ja põhjavee piirkondadele. Kui veterinaarravimeid kasutada korrektselt ning kooskõlas ravimite märgistuse ja kasutusjuhendiga, siis ei kujuta need keskkonnale suurt ohtu.

ELi määrused veterinaarravimitele loa andmiseks on loodud nii, et enne meditsiinilist heakskiitu on vaja hinnata ohtu keskkonnale. Veterinaarravimite müügiloataotlus peab sisaldama andmeid kasutaja-, looma-, tarbija- ja keskkonnaohutuse kohta. Veterinaarravimite puhul tuleb ohutustoimiku ühe osana enne heakskiitu läbida keskkonnaohu hindamine. See nõue on veterinaarravimeid puudutavates seadustes olnud juba alates 1992. aastast.

Ükski loomadele mõeldud ravim, mille puhul oht keskkonnale on suurem kui ravimist saadav kasu, ei saa müügiluba.